امیر ناظمی

امیر ناظمی

امیر ناظمی

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران