دکتر جعفر جمالی

دکتر جعفر جمالی

دکتر جعفر جمالی

معاون حقوقی سازمان بورس