دکتر سهیل مهرآمیز

دکتر سهیل مهرآمیز

دکتر سهیل مهرآمیز

معاون حقوقی سابق هلدینگ سرمایه گذاری سرآوا