دکتر محمدجعغر نعناکار

دکتر محمدجعغر نعناکار

دکتر محمدجعغر نعناکار

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران