دکتر یوسف قاسمی

دکتر یوسف قاسمی

دکتر یوسف قاسمی

مشاور حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موسسه دانش بنیان برکت و فینووا