ناصر غانم زاده

ناصر غانم زاده

ناصر غانم زاده

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اپاتان