کاوه یزدی فرد

کاوه یزدی فرد

کاوه یزدی فرد

مدیر سابق عملیات آواتک و مدیر استراتژی کسب و کار سرآوا